• مروارید وجود شما شایسته زیباترین صدف هاست

ویژگی حجاب کودک

نوان دوره آموزشی :
مهارت های برقراری ارتباط موثر در محیط کار


هدف از آموزش :
توانمند سازی کارکنان در شناخت بهتر خود و همکاران و برقراری ارتباط موثر با آنان
عنوان پست سازمانی شرکت کنندگان :
مدیران ، معاونین، مسئولان ،کارشناسان و پرسنل


مدت آموزش به ساعت : 
20 ساعت - سه روز


محتوای دوره :
مبانی و مفاهیم اولیه ارتباطات
ارتباطات درون فردی و بین فردی
ارتباطات سازمانی
هویت، خودآگاهی و پنجره جوهری
همفکری و همکاوی گروهی
مدیریت موثر جلسات
زبان بدن (علائم، معنا و مفاهیم)
اصول و فنون مذاکرات

حجاب کودک

  • 1

دانلود کاتالوگ حجاب کودک

نوان دوره آموزشی :
مهارت های برقراری ارتباط موثر در محیط کار


هدف از آموزش :
توانمند سازی کارکنان در شناخت بهتر خود و همکاران و برقراری ارتباط موثر با آنان
عنوان پست سازمانی شرکت کنندگان :
مدیران ، معاونین، مسئولان ،کارشناسان و پرسنل


مدت آموزش به ساعت : 
20 ساعت - سه روز


محتوای دوره :
مبانی و مفاهیم اولیه ارتباطات
ارتباطات درون فردی و بین فردی
ارتباطات سازمانی
هویت، خودآگاهی و پنجره جوهری
همفکری و همکاوی گروهی
مدیریت موثر جلسات
زبان بدن (علائم، معنا و مفاهیم)
اصول و فنون مذاکرات